“Про міліцію місцевого самоврядування”

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про міліцію місцевого самоврядування”

    Цей закон визначає принципи і правові основи організації та діяльності міліції місцевого самоврядування, регулює правовий, соціальний захист та відповідальність її працівників.

Розділ I . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.   Визначення термінів

Основні терміни використовуються у цьому Законі у такому значенні:

міліція місцевого самоврядування – озброєний виконавчий орган представницького органу місцевого самоврядування, який утримується за рахунок коштів місцевого бюджету і  створюється у відповідності з Законом для забезпечення охорони прав і свобод громадян та громадського порядку на території села, селища, міста;

державна міліція –  державний  озброєний орган виконавчої влади,  який  утримується за рахунок коштів Державного бюджету України і захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань;

працівник міліції місцевого самоврядування – службовець місцевого самоврядування, який на постійній основі займає посаду в органі міліції місцевого самоврядування і виконує встановлені цим Законом, іншими правовими актами завдання щодо забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян.

Стаття 2.   Завдання міліції місцевого самоврядування

Завданнями міліції місцевого самоврядування є:

1)      охорона прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та безпеки на території села, селища, міста;

2)      попередження та припинення злочинів та інших порушень громадського порядку;

3)      захист  власності  від  злочинних  посягань,  охорона підприємств, установ та організацій, а також квартир громадян на договірній основі;

4)      забезпечення безпеки дорожнього руху в межах повноважень, визначених цим Законом;

5)      виконання   адміністративних  стягнень  у  вигляді адміністративного арешту;

6)      забезпечення громадського порядку при здійсненні контролю за додержанням правил санітарії та благоустрою на території села, селища, міста;

7)      охорона державних  символів,  символів  територіальної громади та пам’яток культури;

8)      забезпечення в межах визначених повноважень виконання загальнообов’язкових рішень органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі та громадського харчування;

9)      забезпечення в порядку, встановленому  законодавством, безпеки посадових осіб органів місцевого самоврядування;

10)  забезпечення  громадського  порядку  при  проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

11)  у межах своїх повноважень прийняття участі у забезпеченні військового та надзвичайного стану;

12)  сприяння установам, що надають допомогу безпритульним, жебракам, іншим особам, що потребують соціального захисту з боку публічної влади;

13)  сприяння органам внутрішніх справ у виконанні покладених на них законодавством завдань.

Стаття 3.   Принципи створення та діяльності міліції місцевого самоврядування

Принципами створення та діяльності міліції місцевого самоврядування є:

1)      верховенство права;

2)      законності;

3)      гуманізму;

4)      гласності;

5)      поєднання місцевих і державних інтересів;

6)      подвійного підпорядкування органам місцевого самоврядування та органам внутрішніх справ в межах, визначених цим Законом;

7)      взаємодії з правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами та об’єднаннями громадян, а також населенням відповідної території;

8)      підзвітності і відповідальності перед  територіальними громадами, органами місцевого самоврядування;

9)      поваги до громадян та інших фізичних осіб.

Стаття 4.   Правова основа діяльності міліції місцевого  самоврядування

   Правовою основою діяльності міліції місцевого самоврядування є:

   Конституція України,   Закон   України  “Про  місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про міліцію”, цей Закон, а також інші законодавчі акти України, статути територіальних громад, рішення представницьких органів місцевого самоврядування, розпорядження міських, сільських, селищних голів та положення  про орган міліції місцевого самоврядування, яке прийняте на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що  передбачені Конституцією та законами України.

Розділ II . ОРГАНІЗАЦІЯ МІЛІЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 5.   Порядок створення та ліквідації органів міліції  місцевого самоврядування

1.             Міліція  місцевого  самоврядування  створюється  та ліквідується за рішенням відповідних рад.

2.             Про створення і ліквідацію органу міліції місцевого самоврядування повідомляється  Міністерство  внутрішніх  справ України.

3.             В умовах воєнного або надзвичайного стану Президент України має право реорганізації органів міліції місцевого самоврядування в підрозділи державної міліції.

Стаття 6.   Рішення про створення органу міліції місцевого самоврядування

1.             Рішення  про  створення  органу  міліції  місцевого самоврядування приймається міською, селищною, сільською радою за поданням голови або не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.             В рішенні відповідної ради визначається загальна чисельність органу міліції місцевого самоврядування, термін підготовки виконкомом ради проектів положення про орган міліції місцевого самоврядування  та структури і штатного розпису органу міліції місцевого самоврядування.

3.             Строк підготовки  зазначених у частині 2 цієї статті проектів встановлюється не менше 30 днів.

4.             У містах можуть створюватись управління, відділи (відділення) міліції місцевого самоврядування, їх структурні підрозділи, які також функціонують на підставі положень про них.

5.             Сільською та селищною радою можуть вводитися посади дільничного інспектора міліції місцевого самоврядування, їх помічників та створюватися підрозділи міліції на чолі з старшим дільничним інспектором міліції місцевого самоврядування.

6.             Положення про орган міліції місцевого самоврядування, структура і штати управлінь, відділів (відділень) міліції місцевого самоврядування  затверджуються рішенням відповідної ради.

Стаття 7.   Положення про орган міліції місцевого  самоврядування

1.             Положення про орган міліції місцевого самоврядування – це нормативно-правовий акт відповідної ради, в якому визначаються призначення, організація, завдання, функції, компетенція, порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення органу міліції місцевого самоврядування.

2.             В Положенні у відповідності з цим Законом визначається:

1)      призначення органу міліції місцевого самоврядування та його найменування;

2)      завдання, що передбачені у цьому Законі та завдання, що обумовлюються особливостями територіальної громади;

3)      функції  та  повноваження  органу  міліції  місцевого самоврядування;

4)      права та обов’язки начальника органу міліції місцевого самоврядування;

5)      особливості несення служби працівниками міліції місцевого самоврядування;

6)      порядок призначення на посади та звільнення з посад працівників міліції місцевого самоврядування;

7)      підконтрольність та  підзвітність  органу  міліції місцевого самоврядування;

8)      фінансове та матеріально-технічне забезпечення міліції місцевого самоврядування;

9)      порядок припинення діяльності підрозділів  та  органу міліції місцевого самоврядування і вирішення питань, пов’язаних з його ліквідацією;

10)  порядок внесення змін і доповнень до Положення.

Стаття 8.   Структура та штати органу міліції місцевого самоврядування

1.             Структура та штати органу міліції місцевого самоврядування села, селища, міста  визначаються та змінюються відповідною радою за поданням голови та в залежності від кількості жителів, стану громадського порядку, можливостей місцевого бюджету.

2.             Орган міліції місцевого самоврядування міста може мати наступні структурні підрозділи:

1)      службу дільничних інспекторів міліції;

2)      патрульно-постову службу міліції місцевого самоврядування;

3)      сприяння органам державної автомобільної інспекції;

4)      охорони об’єктів;

5)      сприяння службі у справах неповнолітніх;

6)      охорони  і конвоювання затриманих і заарештованих за адміністративні правопорушення;

7)      екологічну службу;

8)      міліції попередження правопорушень, що  посягають  на громадську мораль;

9)      спеціальну установу для осіб, арештованих за вчинення адміністративних правопорушень;

10)  почесної варти;

інші підрозділи, передбачені законом.

3.             У містах з районним поділом за рішенням міської ради можуть  створюватись  районні  органи  міліції  місцевого самоврядування міста.

4.             Кількість посад дільничних інспекторів міліції місцевого самоврядування та їх помічників для обслуговування населених пунктів у сільській місцевості визначається в залежності від стану забезпеченості громадського порядку але не менше однієї штатної одиниці на 500 жителів.

Стаття 9.   Порядок повідомлення про створення органу міліції місцевого самоврядування

1.             Сільський, селищний, міський голова зобов’язаний у десятиденний термін від прийняття відповідних рішень радою про структуру та загальну чисельність органу міліції місцевого самоврядування, а також призначення керівника органу міліції місцевого самоврядування повідомити про це органи  Міністерства внутрішніх справ України.

2.             До органів Міністерства внутрішніх справ України також надсилаються відомості  про  керівника  органу  міліції  місцевого самоврядування, а також інформація про дислокацію підрозділів міліції місцевого самоврядування.

3.             Після затвердження радою Положення про орган міліції місцевого самоврядування,  його примірник також подається до відповідного органу  Міністерства внутрішніх справ України.

Розділ III .  Управління міліцією місцевого самоврядування

Стаття 10.   Підпорядкування міліції місцевого самоврядування

1.             Орган міліції місцевого самоврядування відповідальний, підзвітний та підконтрольний раді, підпорядкований відповідному голові.

2.             Підрозділи і служби дільничних інспекторів міліції, патрульно-постової служби міліції місцевого самоврядування,  сприяння органам державної автомобільної інспекції, сприяння службі у справах неповнолітніх, а також сільські і селишні органи міліції місцевого самоврядування міста в опертивному відношенні також підпорядковуються начальнику відповідного органу внутрішніх справ.

Стаття 11.   Координація діяльності підрозділів міліції місцевого самоврядування

1.             Для координації діяльності підрозділів міліції місцевого самоврядування, державної міліції та громадських формувань з метою узгодження дій з охорони громадського порядку на території міста (району у місті) створюється координаційна рада по охороні громадського порядку в місті (районі міста).

2.             Очолює координаційну раду по охороні громадського порядку в місті  міський голова, а в районах у місті – голови районних рад.

3.             До складу координаційної ради по охороні громадського порядку в місті (району міста) за посадою входять:

1)       голова профільної комісії з питань забезпечення законності та правопорядку ради міста (районної у місті ради);

2)       начальник органу внутрішніх справ міста (району у місті);

3)       начальник органу міліції місцевого самоврядування;

4)       начальник служби дільничих інспекторів міліції;

5)       командир стройового підрозділу міліції місцевого самоврядування;

6)       начальник підрозділу державної автомобільної інспекції;

7)       начальник служби охорони громадського порядку органу внутрішніх справ;

8)       начальник підрозділу охорони об’єктів;

4.             До складу координаційної ради по охороні громадського порядку району у місті включаються також голови рад громадських пунктів охорони правопорядку мікрорайонів.

5.             До складу координаційної ради по охороні громадського порядку у місті можуть включатися також науковці та інші спеціалісти в галузі охорони правопорядку.

6.             На засіданні координаційної ради обговорюються питання щодо координації зусиль органів міліції та громадськості в охороні правопорядку у місті (району у місті).

7.             Засідання координаційної ради по охороні громадського порядку в місті (району у місті) проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на місяць.

8.             Рішення координаційної ради по охороні громадського порядку проводяться у життя розпорядженням міського голови.

9.             Діяльність нарядів міліції місцевого самоврядування  і її працівників під час несення ними служби  по охороні громадського порядку  в місті координується черговою частиною органу внутрішніх справ.

10.         Діяльність нарядів міліції місцевого самоврядування сіл і селищ і її працівників під час несення ними служби  по охороні громадського порядку  координується черговою частиною районного органу внутрішніх справ.

11.         З метою створення умов координації діяльності нарядів міліції місцевого самоврядування міста  і її працівників під час несення ними служби  по охороні громадського порядку  в наряд чергової частини начальником органу міліції місцевого самоврядування міста може призначатися помічник чергового органу внутрішніх справ (черговий міліції місцевого самоврядування міста).

Стаття 12.   Планування роботи міліції місцевого самоврядування

1.             Діяльність міліції місцевого самоврядування здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи, які затверджуються сільським, селищним, міським головою.

2.             Для координації діяльності нарядів міліції місцевого самоврядування міста та державної міліції складаються плани розстановки сил і засобів патрульно-постових служб за єдиною дислокацією, які затверджуються начальником органу внутрішніх справ, начальником міліції місцевого самоврядування та погоджуються з міським головою.

3.             Зміна дислокації нарядів міліції місцевого самоврядування міста без погодження з міським головою забороняється, за виключенням тимчасового оперативного маневрування під час несення ними патрульно-постової служби за рішенням чергового органу внутрішніх справ при різких змінах оперативної обстановки в охороні громадського порядку.

4.             При розробці планів охорони громадського порядку патрульним і постовим міліції місцевого самоврядування ставляться завдання також забезпечувати охорону державних символів, символів територіальної громади та пам’яток культури.

5.             Використання міліції місцевого самоврядування за межами території територіальної громади заборонено.

Розділ IV .  Служба в органах міліції місцевого самоврядування

Стаття 13.   Особовий склад міліції місцевого самоврядування

1.             Особовий  склад  міліції  місцевого  самоврядування складається з працівників, що проходять службу в органах міліції місцевого самоврядування, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції місцевого самоврядування.

2.             Працівники міліції місцевого самоврядування діють на основі посадових інструкцій, які затверджуються начальником органу міліції місцевого самоврядування.

3.             Посадова інструкція начальнику органу міліції місцевого самоврядування затверджується відповідним головою.

4.             Посадові інструкції заступникам начальника органу міліції місцевого самоврядування затверджується відповідним сільським, селищним, міським головою за поданням начальника органу міліції місцевого самоврядування.

Стаття 14.   Прийняття на службу до органів міліції місцевого самоврядування

1.             На службу до міліції місцевого самоврядування приймають на конкурсній основі громадяни України, які мають повну середню, вищу освіту, необхідну фізичну підготовку та за станом здоров’я здатні виконувати покладені на міліцію місцевого самоврядування завдання.

2.             При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.

Стаття 15.   Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи міліції місцевого самоврядування та проходженням служби в цих органах

1.             На службу в органи міліції місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

1)      визнані в установленому законом порядку недієздатними;

2)      які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

3)      які відповідно до законодавства позбавлені права займати посади у державних органах та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

4)      які у разі прийняття на службу в органи міліції місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.

2.             Посадові особи міліції місцевого самоврядування не мають права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

3.             Працівники міліції місцевого самоврядування не можуть належати до політичних партій, обіймати будь-які  оплачувані посади,  виконувати  іншу  оплачувану  роботу крім наукової, викладацької та творчої.

4.             Посадові особи міліції місцевого самоврядування не можуть брати участі у страйках та вчиняти інші дії та вчинки, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5.             Інші обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах міліції  місцевого  самоврядування,  встановлюються  виключно законодавчими актами України.

Стаття 16.   Підготовка працівників міліції місцевого самоврядування

Підготовка працівників міліції місцевого самоврядування здійснюється  навчальними закладами системи Міністерства внутрішніх справ за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів на договірних засадах та за спеціальними програмами Міністерства внутрішніх справ.

Стаття 17.   Проходження служби працівниками міліції місцевого самоврядування

1.             Особи  начальницького  складу  міліції   місцевого самоврядування  проходять  службу  у  порядку,  встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

2.             Особи,  прийняті  на  службу  до  міліції  місцевого самоврядування, в тому числі слухачі й курсанти  навчальних закладів, за спеціальностями з підготовки кадрів міліції місцевого самоврядування, які перебувають на військовому обліку, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах міліції місцевого самоврядування.

3.             Навчання у навчальних закладах за спеціальностями  з підготовки кадрів міліції місцевого самоврядування строком понад 18 місяців на здобуття  спеціальної  освіти  прирівнюється  до проходження строкової військової служби.

4.             Особи  начальницького  складу  міліції  місцевого самоврядування мають формений одяг та знаки  розрізнення  і забезпечуються ними безкоштовно.

5.             Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення рядового і  начальницького  складу  міліції  місцевого  самоврядування затверджуються Президентом України.

Стаття 18.   Присяга працівників міліції місцевого   самоврядування

1.             Працівники міліції місцевого самоврядування  приймають присягу такого змісту:

   “Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити територіальній громаді, суворо дотримуватися Конституції та законів України, Статуту територіальної громади та рішень ради, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права і свободи громадян, громадський порядок і громадську безпеку, з гідністю нести високе звання  працівника міліції місцевого самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки.

   Якщо я порушу присягу, готовий  нести  відповідальність, встановлену законодавством України”.

2.             Працівник міліції місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи.

3.             Про прийняття Присяги робиться запис в особовій справі працівника міліції місцевого самоврядування.

4.             Міська рада може доповнити текст даної присяги з урахуванням історичних особливостей, етнічних і культурних традіцій міста.

Стаття 19.   Спеціальні звання працівників міліції місцевого самоврядування та порядок їх присвоєння

1.             Особам, які перебувають на службі в органах міліції місцевого самоврядування, присвоюються такі спеціальні звання:

   1) Рядовий склад:

   – рядовий міліції місцевого самоврядування;

   2) Молодший начальницький склад:

- молодший сержант міліції місцевого самоврядування;

- сержант міліції місцевого самоврядування;

- старший сержант міліції місцевого самоврядування;

- старшина міліції місцевого самоврядування;

- прапорщик міліції місцевого самоврядування;

- старший прапорщик міліції місцевого самоврядування.

   3) Середній начальницький склад:

- молодший лейтенант міліції місцевого самоврядування;

- лейтенант міліції місцевого самоврядування;

- старший лейтенант міліції місцевого самоврядування;

- капітан міліції місцевого самоврядування.

   4) Старший начальницький склад:

- майор міліції місцевого самоврядування;

- підполковник міліції місцевого самоврядування;

- полковник міліції місцевого самоврядування.

2.             Спеціальні  звання  посадовим  особам  органу міліції місцевого самоврядування міста присвоюються міським головою за поданням керівника органу міліції місцевого самоврядування у відповідності до штатного розпису.

3.             Спеціальне  звання  полковника  міліції  місцевого самоврядування присвоюється працівнику міліції, який перебуває на посаді начальника органу міліції місцевого самоврядування міста з чисельністю територіальної громади понад один мільйон жителів і загальної чисельності підрозділів міліції місцевого самоврядування міста понад 700 одиниць рядового та начальницького складу.

4.             Використання спеціального звання, відзнак, форми одягу і службового посвідчення працівника міліції місцевого самоврядування особою, яка не є працівником цієї міліції, тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Розділ V . ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 20.   Обов’язки міліції місцевого самоврядування

1.             На міліцію місцевого самоврядування для реалізації встановлених цим Законом завдань покладаються обов’язки, передбачені в пунктах 1, 5, 6, 15-17, 19, 22-24, 26-27 частини першої та в частині другій статті 10 Закону України  “Про міліцію”.

2.             Крім того, міліція місцевого самоврядування зобов’язана:

1)      здійснювати контроль за дотриманням правил благоустрою, правил санітарії, правил вигулу собак, за чистотою у громадських місцях;

2)      забезпечувати у порядку, визначеному законодавством, безпеку посадових осіб органів місцевого самоврядування;

3)      здійснювати боротьбу з адміністративними правопорушеннями в межах, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

4)      протистояти проявам порушень порядку обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста в межах повноважень, визначених Законом;

5)      надавати допомогу органам охорони здоров’я, що здійснюють витвереження осіб, доставлених у спеціальні медичні установи, по припиненню протиправних дій з боку зазначених осіб;

6)      попереджувати та припиняти прояви проституції у громадських місцях;

7)      застосовувати заходи щодо охорони державних символів, символів територіальної громади та пам’яток культури;

8)      виконувати заходи, передбачені у загальнообов’язкових рішеннях відповідної ради з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі та громадського харчування;

9)      надавати допомогу в забезпеченні правил дорожнього руху органам державної автомобільної інспекції;

10)  організовувати роботу спеціальних приймальників для осіб, які відбувають стягнення у вигляді адміністративного арешту, здійснювати охорону цих установ та нагляд за дотриманням правил відбування адміністративногго арешту;

11)  проводити бесіди із безпритульними, жебраками, іншими особами, що перебувають у громадських місцях і потребують соціального захисту з боку публічної влади, із запропонуванням їм надання притулку та забезпечення інших необхідних життєвих умов з боку органів місцевого самоврядування;

12)  на договірних засадах охороняти майно підприємств, установ та організацій, а також майно громадян;

13)  надавати допомогу органам внутрішніх справ у виконанні обов’язків міліції, передбачених пунктами 2, 7, 9, 11, 14 статті 10 Закону України “Про міліцію”.

3.             На дільничих інспектарів міліції покладаються також обов’язки, передбачені в статті 10 Закону України “Про міліцію” в повному обсязі.

Стаття 21.   Права міліції місцевого самоврядування

1.             Міліція місцевого самоврядування для виконання покладених на неї обов’язків користується правами, передбаченими пунктами 1,2,4, абзацами четвертим – сьомим, дев’ятим – одинадцятим пункту 5, пунктами 6-8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 23, абзацем першим пункту 24, пунктами 29,30, статті 11 Закону України “Про міліцію”.

2.             Дільничі інспектори міліції місцевого самоврядування користуються також правами, передбаченими статтею 11 Закону України “Про міліцію” (за винятком передбачених а абзацах другому, третьому, восьмому пункту 5, у пункті 14, в абзацах четвертому і шостому пункту 21, в абзацах другому і третьому пункту 22, в абзаці другому пункту 24 та в пункті 31 статті 11 Закону України “Про міліцію”).

3.             Міліція місцевого самоврядування має право вести профілактичний облік правопорушників, а також застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю в порядку і за умов, передбачених статтями 12-15.1 Закону України “Про міліцію”.

Розділ VI . ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 22.   Служба дільничних інспекторів міліції місцевого  самоврядування

1.             Дільничні інспектори міліції місцевого  самоврядування призначаються для обслуговування дільниць та мікрорайонів з метою охорони правопорядку, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на основі співробітництва з жителями територіальної громади та представниками громадських формувань.

2.             Для охорони громадського порядку в масштабах мікрорайону міста може створюватись група дільничних інспекторів міліції місцевого самоврядування на чолі із старшим дільничним інспектором міліції місцевого самоврядування.

Стаття 23.   Особливості призначення та звільнення дільничних інспекторів міліції місцевого самоврядування

1.             Призначення на посаду дільничного інспектора міліції місцевого самоврядування здійснюється наказом начальника органу внутрішніх справ та затверджується  рішенням міської, селищної, сільської  ради.

2.             Дільничні інспектори міліції місцевого самоврядування звільняються із займаної посади відповідною радою за поданням начальника органу внутрішніх справ або відповідного голови.

Стаття 24.   Підпорядкування підрозділів дільничних інспекторів міліції місцевого самоврядування

Підрозділи дільничних інспекторів міліції місцевого самоврядування підпорядковані начальнику органу міліції місцевого самоврядування, а в оперативному відношенні – також начальнику органу внутрішніх справ.

Стаття 25.   Регулювання діяльності дільничного інспектора  міліції місцевого самоврядування

Діяльність дільничного інспектора міліції місцевого самоврядування регулюються законодавчими та іншими актами, зазначеними у статті 4 цього Закону, а також інструкціями Міністерства внутрішніх справ України, актами підпорядкованих йому органів внутрішніх справ, наказами та розпорядженнями органу міліції місцевого самоврядування.

Розділ VII . ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ МІЛІЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Стаття 26.   Гарантії правового і соціального захисту працівників міліції місцевого самоврядування

Держава гарантує  правовий  і  соціальний  захист осіб рядового та начальницького складу міліції місцевого самоврядування та членів їх сімей. На них  поширюються  гарантії  соціального і правового захисту, передбачені  статтями  20 – 23  Закону України “Про міліцію”.

Стаття 27.   Матеріальне і соціально-побутове забезпечення  осіб рядового та начальницького складу міліції місцевого самоврядування

1.             Форми і розміри матеріального забезпечення осіб рядового та  начальницького  складу  міліції місцевого самоврядування, включаючи грошове утримання, встановлюються відповідною радою.

2.             Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу міліції місцевого самоврядування та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, встановленому законодавством для осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

Стаття 28.   Фінансування міліції місцевого самоврядування

1.             Фінансування міліції місцевого самоврядування здійснюється з місцевого бюджету та за рахунок коштів, отриманих за послуги охорони об’єктів підприємств, установ та організацій, а також майна громадян.

2.             Виконання державних функцій боротьби зі злочинністю органами міліції місцевого самоврядування фінансується із державного бюджету.

Стаття 29.   Оплата праці міліції місцевого самоврядування

1.             Оплата праці міліції місцевого самоврядування повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків, сприяти укомплектуванню підрозділів міліції місцевого самоврядування компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.

2.             Заробітна  плата  працівників  міліції   місцевого самоврядування складається з посадових окладів, премій, доплати за спеціальні звання, надбавки за вислугу років та інших надбавок.

3.             Посадові  оклади  працівників  міліції   місцевого самоврядування установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків.

4.             Розміри надбавок за  спеціальні  звання  визначаються Кабінетом Міністрів України.

5.             Надбавка за вислугу років виплачується працівникам міліції місцевого самоврядування щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплату за спеціальні звання і залежно від стажу служби в органах міліції у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків

6.             Умови оплати праці працівників органів міліції місцевого самоврядування,  розміри  їх  посадових окладів, матеріальної допомоги, доплати за високі досягнення у праці встановлюються відповідною сільською, селищною, міською  радою,  але не нижче розмірів окладів та надбавок встановлених для працівників державної міліції.

Розділ VIII . НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА  МІЛІЦІЄЮ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

Стаття 30.   Нагляд за додержанням законності міліцією місцевого самоврядування

Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції місцевого самоврядування здійснюють Генеральний прокурор України та підлеглі йому прокурори.

Стаття 31.   Контроль за діяльністю міліції місцевого  самоврядування

1.             Контроль за діяльністю міліції місцевого самоврядування здійснюють відповідні органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

2.             Органи міліції місцевого самоврядування з питань здійснення повноважень органів внутрішніх справ по боротьбі зі злочинністю підконтрольні відповідним органам внутрішніх справ.

3.             Порядок контролю з боку органів внутрішніх справ за діяльністю міліції місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.

4.             Контроль за джерелами і розмірами доходів до міського бюджету,  які надходять від надання послуг органами міліції місцевого самоврядування, здійснюється відповідною сільською, селищною, міською радою, сільськім, селищним, міським головою, а також органами виконавчої влади відповідно до закону.

Стаття 32.   Відповідальність посадових осіб міліції місцевого  самоврядування

1.             Працівник міліції місцевого  самоврядування  у  межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ та іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

2.             При порушенні працівником міліції місцевого самоврядування прав і законних інтересів громадянина відповідні органи  та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих  матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

3.             Працівник міліції місцевого самоврядування, який виконує свої обов’язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок місцевого бюджету.

4.             Дії або рішення міліції місцевого самоврядування, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

Розділ IX . ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.             Цей Закон набирає чинності через 10 днів після дня його офіційного опублікування.

2.             Цей Закон вводиться у дію з 1 січня 2003 року.

3.             Кабінету Міністрів України у 4-ох місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

   1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;

   2) забезпечити приведення рішень органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

4.             Міністерству внутрішніх справ:

    Передати з державної в комунальну власність будинки, майно та приміщення, які  використовувались  відповідними  підрозділами міліції, що реорганізуються згідно з цим Законом.

Comments are closed.